پاسخ به شبهه وهابی :عصمت امیر مومنین علی علیه السلام قسمت اول

شبهه وهابی:::::::::::


عصمت از دیگاه حضرت علی و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه.


یکی از اشتباهات شیعه دادن مقام عصمت به حضرت علی و امامان دیگر است به این معنی که این افراد دچار گناه،اشتباه،لغزش،نمیشوند و از همه چی آگاهی دارن و حتی فکر گناه هم به ذهنشون نمیاد .در صورتی که حتی در قران عصمت انبیا هم ذکر نشده و تنها میتوان گفت انبیا در آوردن وحی و تبلیغ دین و رسالت معصوم بودن ( ما ینطق عن الهوی). ولی در موارد دیگر از جمله امور دنیوی معصوم نبوده اند ولی به محض ارتکاب عملی اشتباه از طریق وحی مطلع و آگاه می شدن که موارد آن در قرآن زیاد است . مثل آیات ابتدایی سوره عبس که پیامبر وقتی آن نابینا به پیش او آمد چهره درهم کشید و فورا مورد خطاب قرار گرفت . همینطور آیات ابتدایی سوره تحریم که خطاب به پیامبر میگویید چرا چیزی را که خدا برای تو حلال کرده بر خود حرام میکنی . 

همینطور آیه 43 سوره توبه که باز خطاب به پیامبر آمده خدا تو را ببخشد چرا قبل از اینکه دروغگو از راستگو بر تو معلوم شود به آنها اجازه دادی. 

همینطور در مواردی که حضرت موسی با آن عالم ( بعضی ها گفتن آن عالم خضر بوده )همسفر شد و قرار بود که به کارهای که او انجام میدهد اعتراض نکند ولی هربار حضرت موسی اعتراض میکرد تا که از هم جدا شدند . همینطور خوردن میوه ممنوعه توسط حضرت آدم که قرار بود به آن درخت نزدیک نشود  . 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حضرت ,همینطور ,خطاب ,سوره ,عصمت ,پیامبر ,حضرت موسی ,شبهه وهابی